ฐานิดา เทียนชัยพนา

คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขาการประถมศึกษา ,ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

เป็นการทรงนำจากพระเจ้าที่ได้มาร่วมพันธกิจการศึกษา ในโรงเรียนพันธสัญญา ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งจนถึงปัจจุบัน ทุกสถานการณ์ผ่านมาด้วยพระคุณของพระเจ้า

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ