Learning Objectives

 1. แสวงหาโอกาสในการที่จะได้แบ่งปันความรักของพระเจ้าผ่านทางทุกๆ กิจกรรมที่โรงเรียนจัดทำขึ้น

 2. เตรียม นักเรียนของเราให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถคิดตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูก ต้องในสถานการณ์ต่างๆของชีวิต เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุข

 3. ให้นักเรียนรู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมไทย และดำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 4. อบรม สั่งสอนระเบียบวินัยต่างๆให้แก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจและฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองทั้งในโรงเรียน ในชุมชน และในครอบครัว

 5. เข้าถึงและมีส่วนร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบๆโรงเรียน โดยจัดทำกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 6. ให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นพบศักยภาพของตนเอง และนำศักยภาพนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขา ต่อไป

 7. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนมีความเชี่ยวชาญในทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกกฤษ

 8. จัดทำการเรียนการสอนให้ได้ตามมาตราฐานของกระทรวงศึกษาธิการไทย

 9. ใช้หลักการสอนโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อ โรงเรียนจะสามารถพบศักยภาพส่วนบุคคลของนักเรียนแต่ละคน เพราะเราตระหนักดีว่าเด็กแต่ละคนนั้นมีความสามารถและความต้องการทางด้านสติ ปัญญา ร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณที่แตกต่างกัน

 10. จัด ให้มีการสอบประเมินผลเป็นประจำ เพื่อวัดระดับความก้าวหน้าของนักเรียน และให้แน่ใจว่านักเรียนแต่ละคนผ่านและอยู่ในมาตราฐานในระดับที่เขาควรจะเป็น
 11. เป็นโรงเรียนแห่งความหวังและอนาคตสำหรับเด็กอยากจนและ เด็กด้อยโอกาส โดยโรงเรียนจะรับเด็กเข้าเรียนและให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ครอบครัวมีรายได้ น้อยและเป็นเด็กกำพร้า

 12. ให้การศึกษาที่เท่าเทียบกันกับนักเรียนทุกคน โดยไม่แบ่งแยกตามฐานะทางเศรษฐกิจ ศาสนา หรือ เชื้อชาติ ของนักเรียน

 1. We seek to share God’s love in everything we do.

 2. We prepare students to make good decisions in life situations and to live peacefully in society.

 3. We train students to respect the King, religion, and the nation of Thailand, as well as Thai culture and the environment.

 4. We design discipline to correct the student and lead the student to understand and exercise the student’s responsibilities in school, in the community, and at home.

 5. We seek to engage the community, providing both short-term and long-term benefits to the people around us.

 6. We provide excellent education, designed to provide each student with the tools to meet the student’s individual potential in pursuing God’s calling on the student’s life.

 7. We focus on language in education, providing students with high proficiency in both Thai and English language skills.

 8. We adhere to the standards of the Thai Education system.

 9. We use student-centered teaching methods, designed to identify and meet each individual student’s intellectual, physical, emotional, and spiritual needs.

 10. We regularly test students to measure progress and to ensure that each student is reaching that student’s potential.

 11. We provide hope and a future to students vulnerable to poverty and oppression, admitting and providing financial assistance to a percentage of low-income or orphan children.

 12. We provide the same high level of education to all students, regardless of economic, religious, or ethnic background.